IMG_20200210_164456_473
IMG_20200210_164456_476

本部に稽古行ったらありました。植芝盛平記念館(仮称) #合気道 #合気会